Medlemsbetingelser

§1 MEDLEMSKAB

Dit medlemskab er personligt og kan derfor ikke overdrages til, deles med eller benyttes af andre. I tvivlstilfælde kan FamFit forlange at se legitimation. Ændring i persondata som f.eks. navn, adresse og fødselsdato vil vi bede dig meddele os pr. e-mail til info@famfit.dk.

§2 MEDLEMSBETINGELSER

FamFit kan ændre medlemsbetingelserne med et varsel på 45 dage. I tilfælde af ændring vil vi informere dig til den e-mail adresse, du har indtastet ved indmeldelse i FamFit.

§3 VARIGHED/MEDLEMSKAB

Ved DIBS-aftale (‘Fri træning’-medlemskabet og ‘Træning efter forbrug’-medlemskabet) er der tale om et LØBENDE medlemskab med automatisk betaling hver d. 1. i måneden. Medlemskaberne fortsætter indtil det opsiges af én af parterne i henhold til §4. Et kontantkøb som vores klippekorts-produkt kan ikke opsiges, men slutter automatisk, når klippekortet er opbrugt eller perioden udløber (24 mdr. fra købsdato ved klippekort). Uanset årsag gives der hverken hel eller delvis refusion af forudbetalte medlemskaber eller produkter.

§4 OPSIGELSE/ÆNDRING/BERO

Opsigelsesfrist for DIBS medlemskab er løbende måned (senest sidste hverdag inden kl. 16.00). Dvs., at hvis du melder dig ud af FamFit eksempelvis d. 02. i en given måned ophører dit medlemskab med udgangen af måneden. Tilsvarende ophører dit medlemskab med udgang af måneden (senest sidste hverdag inden kl. 16.00), hvis du eksempelvis melder dig ud d. 28. i en given måned og så fremdeles.

​Ønsker du at ændre medlemskabs-type sker det efter samme regler som ovenstående. Du kan desværre IKKE manuelt foretage denne ændring på Mit FamFit.

Opsigelsen eller ændringen skal du sende skriftligt til FamFit pr. e-mail til info@famfit.dk fra samme e-mail adresse, som du er tilmeldt FamFit. I mailen skal du udover din opsigelse/ændring informere om dit fulde navn og medlemsnummer. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du kunne bevise, at der uomtvisteligt er sket en opsigelse med kopi af din e-mail opsigelse. Så husk at gemme din fremsendte opsigelse ;-).

Endelig bemærkes, at medlemskaber og produkter IKKE kan afbrydes i den aftalte periode.

§5 PRISÆNDRINGER

FamFit forbeholder sig ret til at foretage prisændringer. Sådanne vil blive varslet via e-mail senest 45 dage før prisændringerne træder i kraft.

§6 LEDIGE PLADSER

FamFit kan ikke garantere ledige pladser på de oprettede hold, idet holdene bliver fyldt op efter “først til mølle”-princippet.

§7 FREMMØDE & AFBUD

Fremmøde til træning skal ske senest 5 minutter før timens start, så vi kan starte holdet til tiden. Ved fremmødet skal du oplyse dit navn, og instruktøren vil tjekke dig ind via vores app.

Er du som medlem forhindret i at benytte en holdreservation, skal du melde afbud senest 2 timer før starttidspunktet. Såfremt et medlem; 1) ikke afmelder en holdreservation til tiden eller ikke fremmøder sig på holdet, senest 5 min. før holdstart eller 2) ikke melder afbud senest 2 timer før holdstart, når medlemmet har stået på venteliste, og deltagelse er bekræftet af FamFit, opkræves medlemmet et gebyr efter gældende takst. Betales et gebyr ikke, har FamFit ret til at ophæve medlemskabet uden varsel. Gebyrer fremgår af Priser under ‘Øvrige priser’.

​Afbud til hold skal foretages via ‘booking’ på Mit FamFit senest 2 timer før holdstart. Husk også at slette dig fra evt. venteliste indenfor samme frist, hvis du ikke længere ønsker at deltage på holdet.

​Ved for sent afbud, for sent fremmøde eller udeblivelse er det ikke muligt at få den afmeldte lektion godtgjort.

§8 VÆRDIGENSTANDE

Værdigenstande bør du overveje at lade blive hjemme – eller medbringes, så du kan have dem på dig under træningen. FamFit kan desværre ikke garantere for tab pga. tyveri eller tingskade.

§9 ANSVAR

Al træning sker på eget ansvar. Som medlem af FamFit er du selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader deltagelse. Hvis du er i tvivl bør du konsultere din læge, som også er meget velkommen til at kontakte os for uddybning af vores tilgang til træning. FamFit tager ikke ansvar for personskader som følge af ulykke i forbindelse med træningen.

§10 HOLDUDBUD

FamFit har ret til løbende at ændre udbuddet af antal hold. Antallet af hold afhænger af antal medlemmer.

§11 AFLYSNING AF HOLD & ÆNDRING AF INSTRUKTØR/HOLDTYPE

FamFit forbeholder sig ret til at aflyse hold eller ændre instruktør/holdtype samme dag senest 1 time før holdets planlagte start. Årsagen vil typisk være sygdom hos instruktøren, hvor vi naturligvis gør alt for at besætte holdet med en anden instruktør. Årsagen kan desuden være for få tilmeldte.

§12 FORTRYDELSESRET

Ved køb online har du som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret. Hvis du imidlertid vælger en startdato, som ligger inden for 14 dage skal du være opmærksom på, at fortrydelsesretten frafalder ved startdatoen.

§13 KVITTERING

Kvitteringen for købet sendes til den indtastede e-mail adresse. Bemærk, at du selv er ansvarlig for at de indtastede oplysninger er korrekte.

§14 KRITERIER FOR ABONNEMENTSTRÆK

Før et træk via betalingskort kan forekomme, skal kortoplysninger stemme overens med Nets’ kortdatabase. Betalingskortet skal være aktivt og det skal være muligt, at gennemføre en transaktion på abonnementsbeløbet. Betalingskortet som benyttes til abonnementstræk, skal kunne lave transaktioner online.

§15 FOR SEN BETALING

Betales den løbende ydelse ved et DIBS-medlemskab ikke til den aftalte tid, udsendes et rykkerbrev til dig og desuden opkræves et rykkergebyr efter gældende takst. Hvis du ikke betaler senest 10 dage efter den angivne forfaldsdato, har FamFit ret til at ophæve medlemskabet uden varsel, og FamFit forbeholder sig retten til at opkræve beløbet straks for den resterende del af den relevante betalingsperiode. Dit medlemskab vil desuden blive spærret indtil betaling af FamFit’s tilgodehavende er sket. Efter betaling kan du igen tilmelde dig FamFit’s hold indtil udløbet af den relevante betalingsperiode.

§16 OPDATERING AF KORTDATA

Kortdata kan opdateres ved at logge ind på onlinebookingen, Mit FamFit, og vælge ‘Brugerprofil’ – ‘Autoriser betalingskort’. Ved kontakt til FamFit kan kortoplysninger fornyes eller slettes. Du er til enhver tid selv ansvarlig for at kortdata er korrekte. Overholdes dette ikke kan FamFit uden varsel inaktivere/afslutte medlemskabet.

§17 FAMFIT'S REGLER

Det til enhver tid gældende ordensreglement, FamFit’s regler, samt anvisninger givet af FamFit’s personale skal altid følges. Overtrædelse heraf kan medføre bortvisning. Racistiske eller nedladende udtalelser medfører øjeblikkelig bortvisning. FamFit kan i særlige tilfælde forlange fremvisning af lægeerklæring, hvis det vurderes, at træningen kan være sundhedsskadeligt for medlemmet.

Desuden henvises til FamFit’s regler.

§18 UDELUKKELSE AF MEDLEM

FamFit kan opsige enhver aftale om medlemskab uden yderligere varsel. I tilfælde af FamFit’s opsigelse vil uudnyttede forudbetalinger blive tilbagebetalt. Såfremt FamFit ophæver en aftale om medlemskab på grund af et medlems væsentlige misligholdelse af de gældende medlemsbetingelser eller ordensreglement, vil der ikke ske tilbagebetaling af nogen art. Som væsentlig misligholdelse betragtes blandt andet doping og racistiske udtalelser.​

§19 BILLEDER OG VIDEO

Som medlem i FamFit, giver du FamFit lov til at tage billeder/video under FamFits træninger til brug i FamFit’s markedsføring og online medier. Billeder/video vil være på afstand og for at give et helhedsindtryk af træningerne. FamFit vil forsøge at undgå at medlemmer direkte kan identificeres på billederne, medmindre der gives samtykke til dette. Ønsker du IKKE at fremgå på FamFit’s billeder, bedes du informere den enkelte instruktør som tager billede/video herom (skulle det alligevel ske, at du fandt dig selv på et billede i FamFit regi, kontakt FamFit og vi vil straks slette billedet/video).

​FamFit App er tilgængelig nu

Både til Andriod & Apple

Tilmeld dig her
Login her